SISBON je baza podatkov o komitentih – fizičnih osebah ustanovljena z namenom upravljanja s kreditnim tveganjem bank, hranilnic in drugih dajalcev kreditov, za zagotovitev odgovornega kreditiranja in preprečevanja prevelikega zadolževanja posameznikov. V SISBON se zbirajo in obdelujejo podatki, ki se nanašajo na zadolženost posameznikov in njihovo korektnost pri izpolnjevanja pogodbenih obveznosti. Ti podatki so le dodatna informacija za določitev kreditne sposobnosti in bonitete.

Podatki

Podatki o komitentu:

 • osebno ime,
 • datum in kraj rojstva,
 • naslov prebivališča,
 • davčna številka,
 • podatki o osebnem stečaju (o začetku in končanju postopka osebnega stečaja, o začetku postopka za odpust obveznosti, o izdaji in pravnomočnosti sklepa o odpustu obveznosti),

Podatki o kreditnih poslih in poslovnih dogodkih, ki vplivajo na potek kreditnega posla:

 • vrsta posla (transakcijski računi z odobrenim rednim in izrednim limitom, redni in izredni limiti, posojila, finančni zakupi, kartice z odloženim plačilom (vključno z obročnimi nakupi) in kreditne kartice ter poroštva drugim),

pri kreditih, poslih finančnega zakupa, začasne prodaje oziroma odkupa, pri obročnih nakupih oziroma nakupih z odloženim plačilom:

 • datum sklenitve pogodbe,
 • znesek odobrenega kredita,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti,
 • znesek in vrsta posamezne anuitete oziroma obroka,
 • odplačilna doba in podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja),

pri poslih, odobrenih v zvezi s prekoračitvijo na plačilnem računu:

 • datum odprtja plačilnega računa,
 • podatek, ali je odobreno posojilo za redno ali izredno prekoračitev stanja na tem računu, znesek odobrenega posojila ter obdobje, za katerega je posojilo odobreno, in
 • podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja),

pri poslih, odobrenih v zvezi s plačilnimi instrumenti z odloženim plačilom obveznosti:

 • datum izdaje plačilnega instrumenta,
 • znesek odobrene mesečne porabe in
 • podatek o zavarovanju (zavarovalnica, poroštvo, zastava oziroma hipoteka, ostala zavarovanja, brez zavarovanja),

če kreditojemalec zamudi z izpolnitvijo obveznosti na podlagi posameznega kreditnega posla v znesku, ki presega 25 eurov, in je obdobje zamude daljše od 90 dni:

 • datum nastanka zamude,
 • znesek obveznosti, s plačilom katerih je kreditojemalec v zamudi,
 • podatek, ali je bil zaradi prisilne izterjave obveznosti zoper kreditojemalca začet postopek sodne izvršbe,
 • podatek, ali je bil zaradi zamude kreditojemalca pri izpolnitvi obveznosti iz kreditnega posla v skladu s pogodbo kreditojemalcu onemogočena ali omejena uporaba plačilnega računa ali plačilnega instrumenta, ter podatek o ponovni sprostitvi uporabe računa ali plačilnega instrumenta in
 • podatek, da je bil sklenjen dogovor o odlogu plačila obveznosti, in obdobje odloga,

spremembe podatkov zaradi poslovnih dejanj ali drugih dogodkov, ki nastanejo med trajanjem poslovnega razmerja na podlagi teh poslov, in sicer:

 • podatek, ali je kreditodajalec predčasno odstopil od pogodbe, vključno z datumom zaključka posla in podatkom, ali je kreditodajalec zaradi predčasnega odstopa pristopil k izterjavi neodplačanega dela obveznosti,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti, ki je predmet izterjave,
 • datum plačila obveznosti in podatek o predčasnem plačilu,
 • sprememba odplačilnega obdobja in
 • sprememba zneska ali vrste posamezne anuitete oziroma obroka,

podatki o davčnih, upravnih in sodnih izvršbah pri banki:

 • datum prejema izvršljivega sklepa o izvršbi ter o dejanjih med postopkom izvršbe: odlog plačila obveznosti, v zvezi s katero se opravlja izvršba, prekinitev izvršilnega postopka ter prenehanje odloga oziroma nadaljevanje izvršilnega postopka,
 • znesek neodplačanega dela obveznosti, v zvezi s katero se opravlja izvršba, in
 • datum zaključka postopka izvršbe z opredelitvijo statusa terjatve ob zaključku: popolno poplačilo obveznosti, ustavitev izvršbe (umik), vrnitev sklepa izdajatelju.

Čas hranjenja podatkov: 4 leta po prenehanju obveznosti, ki izhajajo iz kreditnega posla oziroma do poteka 4 let po končanju postopka zaradi osebnega stečaja oziroma postopka davčne, upravne ali sodne izvršbe.

Pravice komitentov

Pravica do seznanitve z lastnimi podatki v SISBON

Komitent ima v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov, če ta pravica ni omejena s posebnim zakonom, med drugim pravico do izpisa svojih podatkov in s tem do vpogleda v vse osebne podatke, ki se v SISBON nanašajo nanj, vključno s podatki o tem, kdo in komu so bili posredovani, kdaj, na kakšni pravni podlagi in za kakšen namen. Prav tako ima komitent pravico zahtevati informacije o namenu obdelave in vrsti osebnih podatkov, ki se obdelujejo, ter vsa potrebna pojasnila v zvezi s tem in pojasnilo tehničnih oziroma logično-tehničnih postopkov odločanja, če se v zvezi z osebnimi podatki, ki se nanašajo nanj, izvaja avtomatizirano odločanje z obdelavo osebnih podatkov posameznika.

Pravico do informacij in pojasnil, razen pojasnil v zvezi z avtomatiziranim odločanjem, lahko komitent uveljavlja pri kateremkoli članu sistema (banke, hranilnice…) ali upravljavcu (upravljalec je Banka Slovenije).

Komitent se lahko s svojimi podatki v SISBON seznani na naslednje načine:

 • z oddajo zahteve za izpis podatkov iz SISBON,
 • prek spletne aplikacije Moj SISBON,
 • prek mobilne aplikacije Moj SISBON.

Podrobnejša navodila in načini seznanitve z lastnimi podatki so na voljo TUKAJ.

Pravica do popravka podatkov v SISBON

Če komitent posameznim osebnim podatkom, ki se o njem izmenjujejo prek SISBON, utemeljeno nasprotuje, lahko pisno zahteva njihov izbris oziroma spremembo ali popravek teh podatkov v smislu predpisov o varstvu osebnih podatkov ali pri upravljavcu.

Komitent lahko pravico do popravka podatkov v SISBON uveljavlja na naslednje načine:

Dopolnitev, popravo ali izbris osebnih podatkov je dolžan član izvesti v desetih delovnih dneh od dneva, ko je prejel zahtevo in o tem obvestiti komitenta, ali ga v istem roku obvestiti o razlogih zaradi katerih tega ne bo storil.

Če komitent predloži zahtevo glede dopolnitve, popravka, blokiranja ali izbrisa podatkov upravljavcu, upravljavec to zahtevo v treh delovnih dneh od prejema posreduje članu sistema, ki je posredoval sporen podatek v sistem. Član sistema najkasneje v desetih delovnih dneh od prejema zahteve, komitenta in upravljavca obvesti, ali je zahteva utemeljena ali ne in v istem roku izvede popravek, če je zahteva utemeljena. Če komitent meni, da so mu kršene pravice v zvezi s to zahtevo, lahko zahteva sodno varstvo v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov.

Za več podatkov lahko obiščete spletno stran sistema SISBON.